دسته‌ها

دسته بندی - فعالیت بدنی

تمرین های هوازی

تمرین های هوازی رژه نظامی به حالت نشسته در حالی که نشسته اید پاهایتان را به حالت رژه رفتن حرکت دهید. ابتدا پای راست، سپس پای چپ دستهایتان را به حالت...