نسبتدادن یک نوع خاص از دیابت به یک فرد اغلب بستگی به شرایط موجود به هنگام تشخیص دارد، و بسیاری از افراد دیابتیک به راحتی تنها در یک طبقه و گروه از بیماری جای نم یگیرند. به عنوان مثال، فردی که مبتلا به دیابت است، ممکن است پس از زایمان نیز همچنان قند خون بالایی داشته باشد که در این صورت ناچار (GDM) حاملگی خواهیم شد تشخیص دیابت نوع ۲ را به وی نسبت دهیم.

از سوی دیگر، شخصی که درنتیجه ی مصرف دُز بالایی از استروئیدهای خارجی دچار دیابت می شود، ممکن است به محض قطع گلوکوکورتیکوئیدها ازنظر قند خون طبیعی شود؛ اما سالها بعد درپی یک دوره ی بیماری پانکراتیت دچار دیابت شود. مثال دیگر، شخصی است که تحت درمان با تیازیدها بوده و سالها بعد دچار دیابت شده است. از آنجا که تیازیدها به خودی خود به ندرت موجب افزایش شدید قند خون می شوند، چنین افرادی احتمالا اًز پیش دچار دیابت نوع ۲ بوده اند که اکنون با مصرف این دارو تشدید شده است. بنابراین ازنظر پزشک و بیمار برچسب زدن و تعیین نوع خاصی از دیابت کمتر از درک پاتوژنز افزایش قند خون و درمان مؤثر آن اهمیت دارد.